U.K.S. - strona nieoficjalna

Strona klubowa

Buttony

Logowanie

Najnowszy film

Rodło Cup rocznik 1999/2000

Losowa galeria

Rodło Cup rocznika 99
Ładowanie...

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 64, wczoraj: 23
ogółem: 970 882

statystyki szczegółowe

Zczuba.tv

REGULAMIN KLUBU

REGULAMIN 
Uczniowskiego Klubu Sportowego " RODŁO" Opole

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

& 1

Stowarzyszenie UKS RODŁO Opole  zwany w dalszej części Klubem działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, Ustawą Prawo o Stowarzyszeniach , własnym Statutem oraz niniejszym regulaminem.

 

PRAWA, OBOWIĄZKI I KARY ZAWODNIKA

& 2

1.    Osoba ubiegająca się o przystąpienie do klubu jako zawodnik zobowiązana jest do:

a)    złożenia deklaracji o chęci przystąpienia do klubu i czynnego uczestnictwa
w zajęciach szkoleniowych za zgodą rodziców/opiekunów prawnych,

b)    Złożenia deklaracji zawierającej dane osobowe kandydata, zgodę na ich przetwarzanie oraz deklaracje opłacania składki członkowskiej w wyznaczonym przez klub terminie,

c)    Dostarczenia karty zdrowia zawodnika lub innego zaświadczenia wydanego przez lekarza sportowego zezwalającego na uprawianie sportu w odpowiedniej dyscyplinie,

2.    Decyzję o przyjęciu zawodnika do Klubu podejmuje Zarząd Klubu.

 

& 3

1.    Zawodnik Klubu ma prawo do:

a)    Uczestniczenia w szkoleniu poprzez treningi, udział w zawodach sportowych,  zgrupowaniach i obozach sportowych oraz turniejach regionalnych, wojewódzkich, ogólnopolskich a także międzynarodowych krajowych i zagranicznych wg przyjętego harmonogramu,

b)    Korzystania ze sprzętu sportowego Klubu,

 

& 4

 

1.    Zawodnik Klubu ma obowiązek do:

a)    Godnego reprezentowania Klubu,  podczas rozgrywek zarówno w kraju jak i za granicą,

b)    Systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach treningowych, zawodach sportowych i zgrupowaniach szkoleniowych, do których został wyznaczony przez trenera, kierownictwo sekcji lub władze klubu,

c)    Przychodzenia na zajęcia treningowe 10 min. przed ich rozpoczęciem,

d)    Poinformowania trenera lub kierownika o swojej nieobecności na treningach oraz zawodach na które został wyznaczony ( w przypadku zawodów najpóźniej do 24 h przed ich rozpoczęciem, oraz pisemne usprawiedliwienie tej nieobecności na pierwszym treningu po zawodach na którym zawodnik się stawi),

e)    Przestrzegania regulaminów sportowych i zasad sportowej rywalizacji (Fair-Play),

f)     Godne zachowywanie się oraz przestrzeganie dyscypliny i posłuszeństwa wobec trenerów, instruktorów oraz pozostałych osób biorących czynny udział w procesie szkoleniowym,

g)    Dbałości o powierzony sprzęt sportowy,

h)    Prowadzenia higienicznego i sportowego trybu życia,

i)      Troski o stan swojego zdrowia po przez odbywanie okresowych badań lekarskich,

j)     Tworzenia w zespole dobrej atmosfery, zdrowej sportowej rywalizacji,

k)    Dążenia do ciągłego podnoszenia swoich umiejętności oraz osiągania jak najlepszych wyników sportowych,

l)      Dążenia do osiągnięcia jak najlepszych wyników w nauce,

m)  Terminowego opłacania składki członkowskiej (do 15 każdego miesiąca),

n)    Dokonywania stosownych wpłat dodatkowych wpłat przed wyjazdami na mecze, zgrupowania, dodatkowy sprzęt w określonym terminie.

o)    Zakupu min. 2 strojów treningowych  na własność i uczestnictwa w zajęciach w tym stroju na zajęciach treningowych.

p) Zakup kompletu meczowego.

 

& 5

1.     Zawodnicy Uczniowskiego Klubu Sportowego Lider Dębogórze mają Bezwzględny Zakaz do:

a)    Palenia papierosów,

b)    Picia alkoholu,

c)    Używania jakichkolwiek środków odurzających,

 

2.    W przypadku stwierdzenia, że zawodnik jest pod wpływem alkoholu bądź jakichkolwiek środków odurzających, a także w przypadku przyłapania zawodnika na paleniu zawodnik zostaje zawieszony na okres 3 miesięcy. Jeżeli ten fakt zostaje stwierdzony ponownie zawodnik zostaje skreślony z listy członków Klubu.

& 6

  1. Za niewłaściwe zachowywanie się zawodnika oraz naruszenie postanowień Klubu oraz trenerów przewiduje się następujące kary:

a)    Upomnienie ustne trenera,

b)    Wydalenie z treningu przez trenera,

c)    Upomnienie na piśmie,

d)    Zawieszenie udziału w zawodach mistrzowskich na czas określony,

e)    Niedopuszczenie do zawodów mistrzowskich jeśli zawodnik opuścił przynajmniej połowę zajęć w tygodniu, poprzedzającym ich rozegranie,

f)     Odsunięcie od co najmniej dwóch kolejnych zawodów, w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności zawodnika na zawodach do których został wyznaczony,

g)    Zawieszenie w treningach na okres od 1 tygodnia do 6 miesięcy,

h)    Wydalenie z Klubu.

 

2.    Kary na zawodnika nakłada trener bądź na wniosek trenera Zarząd Klubu. Od nałożonej na zawodnika kary ujętej w punktach c, d, f i g przysługuje odwołanie do zarządu w terminie do 7 dni.

3.    Zawodnik, który chce zmienić barwy klubowe jest zobowiązany do złożenia pisemnego wniosku do Zarządu Klubu oraz stosowanie się do przepisów PZPN .

 

 

Finansowanie Szkolenia

& 7

 

1.    Uczniowski Klub Sportowy RODŁO Opole finansowany jest przez rodziców, których są zawodnikami Klubu (miesięczna składka członkowska).

2.     Dodatkowe środki pozyskiwane są:

a)    Dotacji z organów samorządowych,

b)    Darowizn osób prywatnych i firm,

c)    Innych źródeł,

3.    Opłaty pochodzące ze składek, dotacji, darowizn i innych źródeł przeznaczane będą na cele statutowe Klubu.

4.    Wysokość składki na każdy rok kalendarzowy uchwala Zarząd Klubu.

5.    Opłata jest jednakowa dla wszystkich zawodników zrzeszonych w Klubie (ulga tylko dla braci), płatna do 15 każdego miesiąca na konto Klubu lub jego siedzibie osobom wyznaczonym do tego celu przez Zarząd Klubu.

6.    W ramach opłaty miesięcznej Klub zapewnia:

a)    Udział w zajęciach szkoleniowych,

b)    Udział w zawodach sportowych ( diety sędziowskie, przygotowanie boiska),

7.    Od obowiązkowej opłaty wolny jest lipiec i sierpień.

8.    Wysokość składki nie jest zależna od ilości zajęć w okresie rozliczeniowym.

9.    Nieobecność zawodnika na zajęciach treningowych nie upoważnia do pomniejszania składki.

10.   W przypadku zaległości finansowych wobec Klubu, zawodnik,  może być w pierwszej kolejności odsunięty od zawodów, następnie treningów. Jeśli mimo zastosowanych wezwań do zapłaty, zaległość nie zostanie uregulowana Zarząd Klubu może wykreślić zawodnika z listy członków Klubu.

11.  W przypadku gdy zawodnik nie weźmie udziału w żadnych zajęciach treningowych w danym miesiącu kalendarzowym (kontuzja, choroba) wysokość opłaty za ten miesiąc na pisemny wniosek rodziców może ulec obniżeniu do ½ wymaganej składki (określone na podstawie ewidencji uczestnictwa zawodnika w treningach, które prowadzą trenerzy lub instruktorzy).

12.  W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość obniżenia miesięcznej składki za udział zawodnika w zajęciach treningowych (ulgę orzeka Zarząd Klubu na podstawie pisemnej prośby opiekunów prawnych zawodnika zawierającej uzasadnienie oraz opinii trenera i osób biorących w szkoleniu zawodnika).

13.  Opłaty za organizowane przez Klub zgrupowania, obozy szkoleniowe ustala Zarząd Klubu w porozumieniu z Trenerami.

14.  W miarę posiadanych przez Klub środków przewiduje się dofinansowanie do zawodów, obozów, turniejów.

15.  Terminy i wysokość wpłat za obóz sportowy lub zgrupowanie określa Zarząd Klubu w porozumieniu z trenerami.

16.  Termin tzw. Wpisowego na zgrupowania i obozy jest terminem ostatecznym a jego wysokość nie podlega negocjacji. Nie dotrzymanie terminu wpłaty skutkuje wykluczeniem zawodnika z udziału w obozie lub zgrupowaniu.

17.  W szczególnych przypadkach Klub na pisemna zgodę opiekunów prawnych zawierającą uzasadnienie i po konsultacji z Trenerem może częściowo partycypować w kosztach pobytu zawodnika na obozie lub zgrupowaniu, lub rozłożyć w czasie spłatę należności za uczestnictwo w obozie. W takim przypadku jednak kwota wpisowego nie ulega zmianie.

18.   W przypadku kiedy zawodnik przebywający na obozie, zgrupowaniu zostanie wydalony z powodu naruszenia regulaminu placówki albo regulaminu Klubu opłata za udział nie jest zwracana a opiekunowie są zobowiązani do odbioru zawodnika na własny koszt.

 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

& 8

 

1.    O powołaniu zawodnika na mecz, turniej lub inne zawody sportowe decydować będą warunki:

a)    Opłacona składka miesięczna,

b)    Dyscyplina zawodnika na prowadzonych zajęciach,

c)    Praca i zaangażowanie na treningach,

2.    Zmiany niniejszego regulaminu uchwala Zarząd Klubu z własnej inicjatywy lub na wniosek trenerów.

4.    Informacja o zmianie regulaminu zostanie podana do wiadomości zawodników i rodziców poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Uczniowskiego Klubu Sportowego Rodło Opole.

5.    Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Zarządu Klubu.

6.    Rzeczy nie ujęte w niniejszym Regulaminie pozostają w kwestii decyzyjnej Zarządu.

7.    Warunkiem przyjęcia do UKS Rodło Opole jest zaakceptowanie powyższego Regulaminu

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 30. marca 2011 roku